Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 жовтня 2010 року № 398

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій
дільниці для підготовки і проведення голосування з виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування законодавства України про вибори на всій території України під час підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

1. Загальні положення

1.1. Уточнення попереднього списку виборців здійснюється відповідно до статей 31, 32 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", Закону України "Про Державний реєстр виборців" та цього Роз’яснення.
1.2. Право голосу на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад, виборах сільського, селищного, міського голови мають дієздатні громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
Право голосу на виборах депутатів районних, обласних рад мають громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад у межах району, області та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
Належність громадянина до відповідної територіальної громади визначається його місцем проживання на її території згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".
Право голосу на виборах депутатів районних у містах рад мають громадяни України, які належать до територіальних громад відповідних міст, місце проживання яких зареєстровано в межах відповідного району в місті та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають громадяни України, місце проживання яких зареєстровано в межах Автономної Республіки Крим та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
1.3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

2. Ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у попередньому списку виборців

2.1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
2.2. Кожний виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців (далі –орган ведення Реєстру) із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
Кожний виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом із цих питань у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
2.3. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру щодо обставин, зазначених у пункті 2.2 цього Роз’яснення.
До заяви додаються документи (копії документів), які встановлюють (підтверджують) відомості про виборця.
У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, відповідна виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.
2.4. Заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана до дільничної виборчої комісії або до органу ведення Реєстру не пізніш як за три дні до дня виборів.
Заява, подана пізніш як за три дні до дня виборів, залишається без розгляду.
2.5. Заява про уточнення попереднього списку виборців розглядається дільничною виборчою комісією протягом одного дня.
2.6. За результатом розгляду заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про звернення до органу ведення Реєстру щодо внесення змін до списку виборців або про відмову в задоволенні заяви, яке не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву.
2.7. Рішення дільничної виборчої комісії про звернення до органу ведення Реєстру щодо внесення змін до списку виборців невідкладно після його прийняття разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Реєстру.
На підставі отриманих рішень дільничних виборчих комісій та заяв виборців орган ведення Реєстру вносить відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців (далі – Реєстр) у порядку, визначеному статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
У разі прийняття рішення про задоволення заяви виборця та внесення змін до списку виборців пізніш як за три дні до дня виборів відповідні зміни вносяться до уточненого списку виборців головою або заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії. У цьому випадку дільнична виборча комісія невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Реєстру про включення виборця до уточненого списку виборців або виключення особи зі списку виборців.
2.8. Орган ведення Реєстру забезпечує розгляд поданих до нього заяв виборців у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців", до формування уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць в електронному вигляді, яке здійснюється за допомогою програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру (далі – АІТС Реєстру).
2.9. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для направлення до такого органу.

3. Уточнення попереднього списку виборців
на звичайній виборчій дільниці

3.1. Керівники районних (міських, районних у містах) органів Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, опіки та піклування, місцевих органів Державного департаменту України з питань виконання покарань, спеціалізованих закладів, які відповідно до закону здійснюють облік бездомних громадян, керівники консульських установ України, командири військових частин (формувань) за одинадцять днів до дня виборів подають до органу ведення Реєстру відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 3 вересня 2010 року № 337.
Такі відомості подаються за період з дня останнього подання відомостей органу ведення Реєстру до дня подання цих відомостей.
Відомості подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою.
3.2. У разі проведення окремих місцевих виборів відомості, зазначені в пункті 3.1 цього Роз’яснення, подаються лише органами, закладами, установами, які розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори.
3.3. Орган ведення Реєстру, до якого відповідними органами, закладами, установами подано відомості, забезпечує їх опрацювання до формування в електронному вигляді уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць.
3.4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно після складання списку виборців на цій виборчій дільниці передає відомості про виборців, включених до списку виборців, відповідному органу ведення Реєстру. Такі відомості подаються за встановленою Центральною виборчою комісією формою.
У разі внесення змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Реєстру про включення виборця до списку виборців або виключення особи зі списку виборців.
Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної територіальної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.
3.5. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, вносить до бази даних Реєстру відповідні службові відмітки стосовно виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.
На підставі повідомлень дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці про внесення змін до списку виборців орган ведення Реєстру забезпечує внесення чи вилучення відповідної службової відмітки.
3.6. Орган ведення Реєстру виготовляє уточнений список виборців на звичайній виборчій дільниці за наслідками розгляду заяв виборців про уточнення попереднього списку виборців, а також на підставі:
1) відомостей, зазначених у пункті 3.1 цього Роз’яснення;
2) рішень відповідних територіальних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць
(у частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці);
3) повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці;
4) рішень дільничних виборчих комісій, прийнятих за результатами розгляду заяв про уточнення попереднього списку виборців;
5) рішень судів, отриманих не пізніш як за три дні до дня виборів.

 4. Виготовлення уточнених списків виборців
на звичайних виборчих дільницях та їх передача виборчим комісіям

4.1. При проведенні чергових місцевих виборів формування електронних файлів для виготовлення списків виборців здійснюється централізовано Службою розпорядника Реєстру, під час якого АІТС Реєстру функціонує в режимі першочергового виконання завдань у межах підсистеми складання та уточнення списків виборців для виборчих дільниць. Виконання дій щодо ведення Реєстру органами ведення Реєстру забезпечується АІТС Реєстру після завершення формування електронних файлів списків виборців.
4.2. Виборці включаються до уточненого списку виборців так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.
4.3. Орган ведення Реєстру виготовляє уточнені списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2010 року № 318, у двох примірниках.
4.4. Уточнений список виборців має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів.
4.5. В уточненому списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, до графи "Примітки" вноситься відповідна відмітка – "НСП".
4.6. Кожен примірник уточненого списку виборців на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру, який скріплюється печаткою цього органу.
4.7. Орган ведення Реєстру не пізніш як за два дні до дня виборів передає уточнені списки у двох примірниках на паперових носіях сільській, селищній, міській (у містах, де не утворені районні у містах ради), районній у місті територіальній виборчій комісії.
Уточнені списки виборців передаються органом ведення Реєстру в приміщенні місцевої державної адміністрації або виконавчого органу ради, де знаходиться цей орган ведення Реєстру.
Від імені територіальної виборчої комісії уточнені списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості – заступник голови або секретар комісії.
4.8. Про передачу уточнених списків виборців складається акт за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від
20 серпня 2010 року № 318, у двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, інший – в територіальній виборчій комісії.
4.9. Територіальна виборча комісія невідкладно, але не пізніше дня, що передує дню виборів, передає один примірник уточненого списку виборців відповідній дільничній виборчій комісії. Другий примірник списку виборців зберігається в територіальній виборчій комісії.
4.10. Про передачу дільничній виборчій комісії уточненого списку виборців складається акт у двох примірниках за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2010 року № 318. Один примірник акта зберігається в територіальній виборчій комісії, інший – в дільничній виборчій комісії.

Секретар Центральної виборчої комісії     Т. ЛУКАШ